Prosjekt – og prosessledelse

Experis Ciber tilbyr erfarne prosjekt- og prosessledere som hjelper kundene med å gjennomføre digitaliseringsprosesser til beste for sluttbrukerne og virksomheten.

Våre prosjekt- og prosessledere er smidige og strukturerte, og sikrer at teknologien understøtter virksomheten og sluttbrukernes behov. Vår erfaring spenner fra langvarige prosjekter i komplekse organisasjoner til spissede prosjektinitiativ i mindre team. Vi tilbyr dyktige medarbeidere med relevant kompetanse for hele prosjektets verdikjede: fra innledende forprosjekter med behovsavklaringer, konseptutredninger og prosjektforslag, til anskaffelsesprosesser, smidig prosjektgjennomføring og implementering, og avsluttende gevinstrealisering. Vår leveransemetodikk bygger på PRINCE2 og prosjektveiviseren til Digitaliseringsdirektoratet, kombinert med smidige prinsipper fra Scrum, Kanban og Lean.

 

Prosjekt- og prosessledelse

Våre prosjekt- og prosessledere tar ansvar for gjennomføring av utviklingsprosjekter, endringsprosesser og andre prosjektinitiativ. Prosjektlederne har bred erfaring med å arbeide i grensesnittet mellom forretning og teknologi, og sørger for kontinuerlig forankring med virksomhetens ledelse, øvrige interessenter og brukere.

 

Våre konsulenter er skolerte innenfor flere anerkjente rammeverk for prosjektstyring, og har relevant kompetanse for alle faser i prosjektets livsløp: fra forprosjekt og konseptutredning til gjennomføring og overlevering.

 

Enkelte av våre prosjektledere har spesialisert seg på PMO roller i større prosjekter og programorganisasjoner. Med sertifiseringer på Prince2 og MSP er de godt forberedt for å sikre styring og kontroll, og administrativ støtte til prosjekt- og programledere. Vi kan tilby enkeltstående ressurser eller dedikerte prosjektteam.

 

Teamledelse

Vi tilbyr dyktige og engasjerte teamledere for utviklingsprosjekter og systemporteføljer. Våre teamledere har god teknisk forståelse og er vant med å lede tverrfaglige team med utviklere, funksjonelle arkitekter, UX-eksperter og testere. Ofte kombineres rollen med en agile coach eller scrum-master, og innebærer også svært ofte tett dialog med produkteiere på kundesiden.

 

I tett samarbeid med systemeiere, tjenesteansvarlige og sluttbrukere sørger vi for at løsningen tilfredsstiller virksomhetens behov, at endringsanmodninger håndteres og at leveranser fra underleverandører er i henhold til organisasjonens behov og krav.

 

Agile coaching

Våre agile coacher hjelper din organisasjon med å oppnå smidighet! Smidige metoder og et smidig tankesett kan gi organisasjoner bedre kundeforståelse, økt innovasjonsevne samt raskere tilpasning av teknologi og endringer i markedet. Agile coacher fra Experis Ciber støtter virksomheter i utvikling av ledelse, organisasjonskultur og virksomhetsstyringsprosesser som understøtter en smidig tilnærming.

 

For å få full effekt av en smidig tilnærming kreves det endringer i måten virksomheten organiserer og leder sine arbeidsmetoder på. Vi har erfarne konsulenter som bistår og leder den smidige prosessen og sørger for forankring i hele virksomhetens verdikjede: fra sluttbrukere til administrasjon og ledelse.

 

Les mer om Agile Coaching

 

Anskaffelse, mottak og realisering

Experis Ciber tilbyr anskaffelsesfaglig rådgivning og prosessbistand som gir trygghet for Kundens behov dekkes og at anskaffelsen skjer i henhold til gjeldende regelverk. Realisering av nye systemer og løsninger krever god planlegging, tett oppfølgning og bred teknologisk forståelse. Experis Ciber har erfarne konsulenter som bistår gjennom hele anskaffelsesprosessen: fra utarbeidelse av anskaffelsesstrategi til innledende forprosjekter med behovsavklaringer, konseptutredninger og prosjektforslag. Med en forankret beslutning om anskaffelse leverer vi bistand med konkurransegrunnlag og tildelingskriterier, forhandlinger, evaluering og tildeling. Når prosjektet starter opp er vi ofte representert på kundesiden hvor vi bistår med leverandøroppfølging og leder mottaksprosjekt og akseptanseprosesser. Vi kan også bistå med opplæring og planer for gevinstrealisering etter implementering av ny løsning.

 

 

Kontakt oss for en samtale:

 

Thomas Brachel, telefon +47 480 84 958 eller e-post  

Avdelingsleder «Ledelse og rådgivning»  

 

Lars Morten Andreassen, telefon +47 920 30 142 eller e-post 

Salgssjef «Ledelse og rådgivning» 

 

Kristian Bugge Halvorsen, telefon +47 916 27 037 eller e-post

Praksisleder Prosjektledelse